2. Kademe Antrenörlük Kursu Ankara' da Açılıyor

19.11.2014

2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARINA BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmamak,

 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

 6. En az bir yıl birinci kademe yardımcı antrenör belgesine sahip olmak ve belgenin alınış tarihinden itibaren en az 1 yıl takım çalıştırdığını veya üst kademe antrenörün yanında 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

 7. Tüm başvurular Federasyon Başkanlığımız tarafından incelenecek, İkinci Kademe Antrenör Kurs Katılım şartlarına durumu uymayanlar tespit edilecek, başvuru koşullarını sağlayan ve kursa katılmaya hak kazanan kursiyer adaylarının isimleri WEB sayfasında yayınlanacaktır.

 8. 2014-2015 sezonu 1. Kademe Antrenör vizelerini yaptırmış olmaları gerekmektedir.

ANTRENÖR KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

    Kurs Günü SGM Memuruna Verilecek Evraklar

 1. 4 adet vesikalık Fotoğraf

 2. Sağlık Raporu (ASLI)

 3. Adli sicil kaydı sorgulaması   (ASLI)

 4. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti  (SGM ilgili birimleri, Gençlik Hizmetleri ve spor il müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya Noter tasdikli)

 5. GHSİM’den alınacak cezası olmadığına dair yazı (ASLI)

 6. Nüfus Cuzdanı Fotokopisi (RESİMLİ)

 7. Birinci Kademe antrenör belgesi fotokopisi

Federasyona Verilecek Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi

 2. Kurs Ücreti Dekontu (410 TL’ lik Dekont)

 3. 2014 - 2015 Antrenörlük Vizesi Dekontu

İkinci kademe antrenörlük kursu  01 – 16 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara İlinde açılacaktır.  1-9 Aralık üniversite dersleri, 9-16 Aralık buz içi dersleri yapılacaktır. 

Önemli Notlar:

1-Kursa katılmak isteyen kursiyerler tarafından ilgili hesaplara kurs ücreti yatırılacaktır ve mazereti ne olursa olsun kursa katılmayan veya başarısız olan antrenör adaylarının yatırdıkları kurs ücreti iade edilmeyecektir.

 • Not: Antrenörlük Kurs Ücreti 500 TL olarak belirlenmiştir. Kursa katılacak adaylar;

SGM Hesabına: Halk Bankası Yenişehir Şubesi (212) 0600071

(IBAN - TR85 0001 2009 2120 0006 0000 71)  hesabına 90 TL (Dekonta " Spor Genel Müdürlüğü  Buz Hokeyi 2. Kademe Antrenörlük Kursu ücreti " olarak yazılacaktır.)

Federasyon Hesabına: Garanti Bankası Bahçelievler Şubesi (17) 6296408

(IBAN – TR60 0006 2000 0170 0006 2964 08) hesabına 410 TL, yatıracaklardır. (Dekonta " Buz Hokeyi Federasyonu 2. Kademe Antrenörlük kurs ücreti " açıklaması yazılacaktır.

2-Antrenörlük kursuna katılmak için kursiyerler tarafından yatırılan katılım ücretleri Federasyon tarafından kurs iptal edilmediği sürece iade edilmez.

3-Kursiyerlerin yukarıda yayınlanan aranılacak şartlar, istenen belgeler, bankalara kurs ücretini yatırdıklarına dair dekontları ile birlikte 01Aralık 2014 tarihinde saat 09:00’da GHSİM B.evler Buz Pistinde / Ankara adresinde hazır bulunmaları rica olunur.

4-Katılmak isteyen kursiyerler bir dilekçe ile federasyona 28 Kasım 2014 mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekmektedir.