İzmir 'de Buz Hokeyi 1. Kademe Antrenör Kursu 5 Ekim' de Başlıyor

02.10.2015

1. Kademe Antrenörlük kursu 05-16 Ekim  2015 tarihleri arasında İzmir'de açılıyor. Katılacak adayların 05 Ekim 2015 Pazartesi saat 10.00' da temel eğitim dersleri için ; Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Buz içi uygulama teknik, taktik dersleri için 12 Ekim 2015 Pazartesi günü saat : 08:30 da İzmir Bornova buz pistinde bulunmaları gerekmektedir. 

Not: Diğer kurslardan uygulama derslerinden telafisi olanlar ( 5 yılı geçmemek şartıyla)  12 Ekim 2015 pazartesi günü buz pistinde olmaları ve 16 Ekim' e kadar kursa devam etmeleri zorunludur. Telafiye derslerine girecek kursiyerler aşağıda belirtilen belgeleri yenilemek zorundadırlar. ( Telafilerden kurs ücreti alınmayacaktır.)Kursiyerlerin buz içi dersleri için Paten,sopa,eldiven ve kask getirmeleri zorunludur. Buz içi uygulama sınavı yapılacaktır.

1.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARINA BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1.            En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2.            Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmamak,

3.            Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

4.            En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

5.            7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

ANTRENÖR KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

    Kurs Günü SGM Memuruna Verilecek Evraklar

1.            4 adet vesikalık Fotoğraf

2.            Sağlık Raporu (ASLI)

3.            Adli sicil kaydı sorgulaması   (ASLI)

4.            Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti  (SGM ilgili birimleri, Gençlik Hizmetleri ve spor il müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya Noter tasdikli)

5.            GHSİM’den alınacak cezası olmadığına dair yazı (ASLI)

6.            Nüfus Cuzdanı Fotokopisi (RESİMLİ)

7.            SGM Hesabına: Halk Bankası Yenişehir Şubesi (212) 0600071

8.            (IBAN - TR85 0001 2009 2120 0006 0000 71)  hesabına 90 TL (Dekonta " Spor Genel Müdürlüğü  Buz Hokeyi 1. Kademe Antrenörlük Kursu ücreti " olarak yazılacaktır.)

Federasyona Verilecek Evraklar

BANKA DEKONTU  310 TL Federasyon Hesabına: Garanti Bankası Bahçelievler Şubesi (17) 6296408

(IBAN – TR60 0006 2000 0170 0006 2964 08) hesabına 310 TL, yatıracaklardır. (Dekonta " Buz Hokeyi Federasyonu 1. Kademe Antrenörlük kurs ücreti AD-SOYAD " açıklaması yazılacaktır.